EFSA

Beskrivelse

Står for European Food Safety Authority eller på dansk Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. EU-institution, der blev etableret i 2002 og har hovedsæde i Parma, Italien. Institutionen skal give uafhængig rådgivning om alle aspekter vedrørende fødevaresikkerhed til EU’s medlemslande, Kommissionen og Europaparlamentet. Institutionen har ikke direkte lovgivende magt. Der er knyttet en videnskabelig komite til EFSA og otte paneler, der beskæftiger sig med følgende: • tilsætningsstoffer, aromastoffer, tekniske hjælpestoffer og materialer, der kommer i berøring med fødevarer (forkortes AFC) • tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder (FEEDAP) • plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler (pesticider) (PPR) • genetisk modificerede organismer (GMO) • diætetiske produkter, ernæring og allergier (NDA) • biologiske farer (herunder spørgsmål vedrørende TSE/BSE (kogalskab)) (BIOHAZ) • forureninger i fødevarekæden (CONTAM) • dyrs sundhed og velfærd (AHAW) Medlemmerne af den Videnskabelige Komité og panelerne udpeges blandt uafhængige videnskabsfolk i stil med de retningslinjer, der hidtil gjaldt for den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler. Det vil sige, at det sker ved åbent opslag, hvor alle, som opfylder kvalifikationerne, kan søge, uanset hvilket land man kommer fra. Hvert panel kan have op til 21 medlemmer, og de udpeges efter deres videnskabelige kvalifikationer, og man søger at dække alle de områder, der er aktuelle for det enkelte panel. Panelerne mødes i plenum 4-6 gange om året, men samtidig holder man adskillige møder i forskellige arbejdsgrupper, som dækker specielle emner inden for panelets område. Således har AFC panelet 3 faste arbejdsgrupper om hhv. tilsætningsstoffer, aromastoffer og plast. Hver af grupperne mødes 4-5 gange om året og har også deltagelse af eksperter, som ikke er medlemmer af panelet. Foruden den Videnskabelige Komité, som dækker tværgående opgaver, de videnskabelige paneler og selve Autoriteten består EFSA af en bestyrelse og et Rådgivende Forum. Bestyrelsen består af 15 medlemmer foreslået af medlemsstaterne og udpeget af Kommissionen efter godkendelse af Europaparlamentet. Den er ansvarlig for Autoritetens budget og skal godkende dens arbejdsopgaver og årsberetning. Der er ikke krav om, at alle medlemsstater skal være repræsenterede i bestyrelsen, men i den første bestyrelse udpeget i 2002 er der tilfældigvis et medlem fra hver af de daværende medlemsstater, undtagen Luxembourg, og en fra Kommissionen. Det danske medlem i den første bestyrelse er Peter Gæmelke, som skal repræsentere landbruget i bestyrelsen. Andre medlemmer repræsenterer myndigheder, universiteter, industri, detailhandel og forbrugere (ét medlem). Det Rådgivende Forum består af repræsentanter fra samtlige medlemsstater, inklusive de nye, der før den endelige tilslutning i maj 2004 deltog som observatører. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne, og de kommer fra nationale myndigheder for fødevaresikkerhed. Fra Danmark er det således vicedirektøren fra DFVF, Danmarks Fødevareforskning. Formålet med Forum er at opbygge et effektivt netværk mellem EFSA og alle medlemsstaterne, og det har ikke bestemmende myndighed over EFSA. Selve Autoriteten bestod skal fuldt udbygget være på ca. 300 medarbejdere. Siden den spæde oprettelse i 2002 havde den midlertidigt sæde i Bruxelles, men i december 2003 blev der taget beslutning om, at den endelige placering skal være i Parma i Italien. Hvor den er nu. Autoritetens hjemmeside kan ses på http://www.efsa.eu.int/, hvor man bl.a. kan se en beskrivelse af EFSA, hvem der er medlem af bestyrelse, Rådgivende Forum, Videnskabelige Komité og panelerne. Desuden vil man kunne se referater fra disse organers møder og alle de udtalelser, der er blevet vedtaget. På http://www.efsa.eu.int/register/qr_panels_en.html kan man se en oversigt over alle de spørgsmål, EFSA har fået til opgave at besvare og henvisning til de besvarede spørgsmål.