Novel food

Beskrivelse

Et begreb, som omfatter produkter, som ikke hidtil har været anvendt som fødevarer. Det kan dreje sig om produkter, dyr eller planter, som ingen tidligere har tænkt på at spise, eller som kun er spist af få mennesker på eksotiske steder. Begrebet omfatter også produkter, som ikke har eksisteret før, men som er fremstillet ved bioteknologi, herunder gensplejsning. Der er nu vedtaget en EU forordning om novel food som kræver, at produkter, som klassificeres som »novel«, skal godkendes i EU, før de må markedsføres. En godkendelse vil starte med, at en ansøger sender sin ansøgning til de nationale myndigheder i et af EU’s medlemslande. Herefter vil Kommissionen og de øvrige medlemslande blive orienteret og kan komme med kommentarer. Når den indledende vurdering er foretaget af ansøgningslandet, bliver denne vurdering også sendt i høring. Hvis der ikke kommer indvendinger inden en bestemt tidsfrist, kan produktet lovligt anvendes. Hvis der kommer indvendinger, vil spørgsmålet evt. blive forelagt den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (se denne), som kan træffe en afgørelse med kvalificeret flertal.